1

خوش آمدید

آیا به دنبال راهی برای صحبت با مردان دیگردر مورد موضوعاتی هستید که به شما مربوط می شود؟

گروه های مردان ما در کیل ، نوردستدت و شلسویگ به شما فضا برای گفتگو بین مردان می دهند.

Kiel
پنج شنبه: 16:00
Sophienblatt 11, 24103 Kiel

Schleswig
چهار شنبه: 14:00
Friedrichstraße 62, 24837 Schleswig

Norderstedt
جمعه: 16:00
Am Knick 20, 22850 Norderstedt

Kiel  0431 / 990 276 79  |  Norderstedt  0152 / 181 183 21  |  Schleswig  0177 / 50 30 827